BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f9e774d2-b01e-00d8-7394-719fb8000000 Time:2019-09-22T22:27:54.0073335ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:5d6cfcca-501e-00fb-5394-71f073000000 Time:2019-09-22T22:27:54.0072602Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ebec863e-d01e-004b-2794-7109f3000000 Time:2019-09-22T22:27:54.0102248Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b3766a5d-901e-00a9-7694-71ed81000000 Time:2019-09-22T22:27:54.0245520Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:64536404-001e-0042-4894-71137d000000 Time:2019-09-22T22:27:54.0252240Z

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:8403411b-f01e-00df-5194-71693d000000 Time:2019-09-22T22:27:54.0271708Z

首播

重播

  这款“人形机器人”来自Nippon Institute of Technology、Harada Vehicle Design、ZMP和ZNUG Design,这个机器人是一种全新的,它甚至没有一个名字。

  这款新的机器人是基于该公司早前的Nuvo 机器人的改进型号,站立高度为1.26m、重15公斤,采用了锂离子电池,共有21个关节(头部3个,每条腿6个,手臂各3个)。 在胸前部配有一个摄像头、一个功能齐全的视频投影仪、体内装有陀螺仪传感器、加速度传感器、距离传感器、红外传感器等各种环境感知系统,用户可以通过WiFi 远程控制。目前已经投入生产,主要用于学校教学,要价77000美刀。

视频集>>

热词: