307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

首播

重播

  过敏是让很多人烦恼的事情,但它也有好的一面。英国的一项新研究显示,过敏反应可被机体组织用来防癌,因此如果在被过敏困扰的时候想想可能患癌风险下降了,也许心情就会变好一些。

  英国伦敦大学国王学院等机构的研究人员在新一期美国《科学》杂志上报告说,他们观察了实验鼠上皮细胞在可能受到致癌因素伤害时的反应特征。上皮细胞是位于器官表面的细胞,它们经常面临致癌因素的威胁,比如皮肤外表的上皮细胞会受到紫外线照射的影响,而肺部上皮细胞会受到吸烟的影响。

  英国科研人员通过观察发现,上皮细胞在受到这些致癌因素威胁时,会释放出一种特殊分子,这种分子会激活周围的免疫细胞,让它们摧毁某个有可能癌变的上皮细胞。但与此同时,实验鼠身体其他部位的免疫组织也都被这种分子激活了,整个免疫系统开始释放出大量抗体,这种情形与机体过敏时发生的反应相同。

  在过敏时,免疫系统的这种反应是为了清除进入体内的花粉等过敏原,而在抗癌“动机”的驱使下,免疫系统的上述反应是为了彻底清除那些由于威胁因素而产生、可能致癌的毒素,降低患癌症风险。

  领导这项研究的阿德里安·海迪教授说,这一发现揭示了机体组织的一种新抗癌方式,可以探索是否能把这种机制结合到已有的癌症治疗手段中,以增强治疗癌症的效果。

视频集>>

热词:

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
channelId 1 1 英国新研究称过敏反应有防癌功效 1