307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

首播

重播

半人马座A

  科学家们一直推测,特大质量黑洞——具有大型引力场,因此被怀疑存在于许多大星系的中心区域——会瓦解附近的尘埃与气体云团,从而阻碍新恒星的形成。

  然而用安装在美国宇航局(NASA)的哈勃空间望远镜上的照相机拍摄的半人马座A星系的新图像显示,黑洞也会扮演一个建设性的角色。

  英国牛津大学的物理学家R. Mark Crockett和同事在《皇家天文学会月报》上报告了这一研究成果。

  对星系中一条3000光年长的电离气体细丝拍摄的特写,展现了在细丝的末端最接近星系中央黑洞的地方有一群年轻的恒星。

  研究人员推测,当黑洞与气体云发生碰撞,并喷射出物质流后,它们被压缩和加热,最终点燃了这些初出茅庐的恒星——据估计其年龄不到1000万岁。

  黑洞是一种引力极强的天体,就连光也不能逃脱。由于黑洞中的光无法逃逸,所以人们无法直接观测到黑洞。然而,可以通过测量它对周围天体的作用和影响来间接观测或推测到它的存在。

视频集>>

热词:

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
channelId 1 1 黑洞具有大型引力场或有助于恒星形成 1 科学家们一直推测,特大质量黑洞——具有大型引力场,因此被怀疑存在于许多大星系的中心区域——会瓦解附近的尘埃与气体云团,从而阻碍新恒星的形成。