BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:6dc9eae5-f01e-00b9-05d0-e0db67000000 Time:2019-03-22T16:56:12.5347608ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b11fa075-901e-0107-10d0-e088b9000000 Time:2019-03-22T16:56:12.5402892Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f3078f9a-401e-00a0-3ad0-e0f70f000000 Time:2019-03-22T16:56:12.5398177Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:4d0f4110-d01e-00a5-27d0-e00370000000 Time:2019-03-22T16:56:12.5858318Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:cf35e12e-701e-00a3-73d0-e0f408000000 Time:2019-03-22T16:56:12.5851894Z

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:91a8023a-501e-0078-4cd0-e050de000000 Time:2019-03-22T16:56:12.5856389Z

首播

重播

资料图片

  科学家警告说,澳大利亚正以惊人的速度变暖。

  澳大利亚经常发生旱灾、丛林大火和水灾,这都与拉尼娜现象有关。尽管拉尼娜现象在2010年和2011年连续两年给澳大利亚带来最高平均总降雨量,但澳大利亚气象局指出,这没有改变澳大利亚日益变暖的趋势。

  澳大利亚联邦科学与工业研究组织和澳大利亚气象局发表报告说,自1911年以来,澳大利亚常年日均温度增加了0.9℃,自20世纪50年代以来,澳大利亚每后10年的气温,总是高于前10年。

  澳大利亚气象局认为,如果全球的温室气体排放量不变,澳大利亚的气温将会更进一步提高,与现在相比,到2070年,日均温度的增幅,将在1℃至5℃之间。

  澳大利亚气象局气候监督部主任布拉冈扎说:“这样的全球气候变化是很罕见的,只有当火山爆发,或流星撞击地球时,才会发生。”

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a06299c0-901e-00e6-38d0-e02999000000 Time:2019-03-22T16:56:12.6832422Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:08e243d3-101e-00de-43d0-e068c0000000 Time:2019-03-22T16:56:12.6806537Z