307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

首播

重播

【进入茶叶之路】
 
 

楚鹏、宝利德、龙海娇三位体验者进入万里茶路起点下梅村,寻找当年和晋商一起缔造辉煌茶市的邹氏家族后人邹全荣,展示邹氏几代人利用茶叶贸易、把下梅村发展为万里茶路起点的艰辛历程。

 

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx