BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:21f4630b-701e-00a8-7895-0eec7c000000 Time:2019-05-19T22:52:55.0304905ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:83a54a21-a01e-00a1-1c95-0ef6f2000000 Time:2019-05-19T22:52:55.0301908Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:d6523945-101e-00b8-3f95-0eda9a000000 Time:2019-05-19T22:52:55.0363774Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:de64ac59-501e-0096-4b95-0e5a5d000000 Time:2019-05-19T22:52:55.0461364Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:6eea0a94-601e-00da-7495-0e9d42000000 Time:2019-05-19T22:52:55.0449946Z

更多 精彩视频排行

网友评分最高

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:1a58280f-601e-0034-3495-0e97c1000000 Time:2019-05-19T22:52:55.0521634Z

首播

重播

有趣的“长短错觉”:

图中两条线段一样长吗?
想想是什么影响了我们大脑的判断?

 
 

线段AB和BC哪一个长?
其实它们是一样长的.

 
 

哪条线显得长一点,红线还是蓝线?(此图即著名的“梯形错觉”)

【解析】红线比蓝线显得长一点,尽管它们的长度完全相等。小于90°的角使包含它的边显得短一些,而大于90°的角使包含它的边显得长一些。这就是梯形幻觉。

 
 

哪个颜色的线看起来更长?(这就是著名的“三角形错觉”)

【解析】绿色线看起来比红色线长,虽然它们其实一样长。

 
 

     从头到尾所有的竖线都是同样的长度,我们应该注意到,看起来线条最长的部分,条块模型也是最密集的。是否这和产生出来的效果有关系,还有待考虑。

白天的侯赛因幻觉

 
 

图中哪条线更长?

 
 

著名的埃冰斯幻觉

【解析】大黑圆片围住的黄圆片和小黑圆片围住的紫圆片其实大小完全一样。黄圆片被围住它的大黑圆片“衬托”得“小”了,相应地,紫圆片被围住它的小黑圆片“衬托”得“大”了,尤其是当二者放在一起的时候。

 
 

图中两只眼睛看起来排错了吗?那就请你用直尺检查一下吧.

 
 

责任编辑:居福

热词:

  • 视错觉
  • 错觉
  • 科教
  • 图片大全
  • 科普作品
  • 搜索更多视错觉 错觉 的新闻

    BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:61497fa3-301e-010a-6295-0e67b5000000 Time:2019-05-19T22:52:55.2090712Z
    BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a29aca1f-901e-004c-1e95-0eff76000000 Time:2019-05-19T22:52:55.1936346Z